FILOZOFIE

ReGENerační služba přispívá podporuje uvolnění souvislostí (příčin) toho, co způsobovalo dlouhodobý stres, bolest a vleklé potíže psychické a fyzické.

Po ošetření se dostavují nové pocity jako například blaho, klid, lehkost, radost nebo neutralita a klid.
Každý ošetřený klient obdrží doporučení na cestu v podobě dechových, koncentračních a jiných cvičení, jak si pomáhat v situacích či v době volna.

Záměr: duševní zdraví a fyzická vitalita.

Tělo ošetřovaného je stimulováno, aby nastartovalo proces homeostázy a léčení.

Někdo se zbaví potíže hned po jedné terapii, jiný potřebuje několik měsíců.

Pomáhám klientovi zesílit intuici, aby sám odhalil souvislosti, které vytvořily problém a potíže v těle a životě.

V těle i prostoru aury je možné číst jako v mapě. Na tento prostor se společně naladíme a zjistíme, co pro daný problém potřebujeme vědět.

„Tělo je proces“ Deepak Chopra

„Tělo je obalem Duše“ Sokrates

„V centru pozornosti medicíny není nemoc, nýbrž pacient.“ Hippokrates

Platón rozlišoval 3 funkce, které jsou v trvalém konfliktu – rozum sídlící v mozku, duši lokalizovanou v srdci a pudy v játrech.

Aristoteles srdce považoval za základní orgán, na kterém závisí život, a spolu s ním i krev. Sídlo duše jako zdroje pohybu a vjemů viděl také v srdci.

Cicero zdůrazňuje, že je nutné nepodléhat stáří, bránit se jeho defektům pozornou péčí, bojovat proti němu stejně jako proti nemocem, přijmout zdravý životní styl, zejména pak dodržovat zásady přiměřené výživy a pohybu.

Hildegarda z Bingenu německá mystička hledala osobní vztah k Bohu prostřednictvím modliteb, meditací a vizí. Ostře kritizovala církev té doby, která byla zaměřená na moc a peníze. Jádro jejích spisů, které se věnovaly přírodopisným a léčitelským otázkám, tvoří spiritualita a princip celistvosti. Zachování zdraví a léčení nemocných bylo otázkou přilnutí k víře, užívání léčivých bylinek, dobrého slova, hudby a především individuální, zúčastněné, soucitné péče o nemocné.

René Descartes byl zastáncem dualismu, tj. radikálně rozlišoval tělo a duši, kdy tělo (hmota) je pomíjivé, ale duše je nesmrtelná a je sídlem vědomí. Radikálně pozměnil fyziologii a medicínu mechanistickým modelem člověka, především nervového systému, založeným na koncepci nervových reflexů.

Celostní přístup k léčbě je aktuální.

Nechejme proběhnout homeostázu = regeneraci organismu. 

CO JE HOMEOSTÁZA? je udržování stálosti vnitřního prostředí organismu (např. stálá teplota, pH, koncentrace iontů apod.) Je nezbytná pro normální činnost organismu. REGULAČNÍ SYSTÉMY Každý organismus má v sobě zabudováno množství různých regulačních mechanismů. Jejich pomocí se organismus stále přizpůsobuje změněným podmínkám, do kterých ho dostáváme.

Organismus není nic neměnného, naopak hodně a stále se mění a přizpůsobuje. Někdy organismu dá hodně práce udržet rovnováhu. Pokud to po delší dobu nezvládá, vznikne zpravidla zdravotní problém. Ale i opačný postup je možný. Od nemoci ku zdraví.

Chronické zdravotní problémy se mohou změnou podmínek, kterými na organismus působíme, změnit. Což je cílem řízené regenerace – v organismu se postupně zlepšují vnitřní podmínky, buňky lépe fungují. To se pak projeví na úrovni tkání, orgánů i celého organismu. Organismus začíná lépe fungovat a zbavuje se zdravotních problémů.  

KTERÝ SYSTÉM SE NEJVÍCE PODÍLÍ na obnově organismu? Endokrinní systém se významně podílí na udržování homeostázy. Udržení homeostázy je významné i v případě, kdy by vnější příčiny mohly tento ideální stav narušit. Endokrinní systém pomáhá organismu vrátit vychýlené veličiny zpátky do mezí, které jsou pro něj potřebné.

Během procesu čistíme šišinku, optiku Třetího oka a srdeční úrovně.

Je vhodné položit sobě otázku:

JAK DLOUHO POTŘEBUJI ODPOČÍVAT, aby rovnováha v organismu mohla proběhnout?

Stálost vnitřního prostředí během odpočinku je dynamický děj. Změny homeostázy nastávají většinou pomalu, během 48 hodin i déle. Organismus změny registruje, kompenzuje a adaptuje se na ně.

OK 2024